Základné informácie 

Aká bude forma výstavy?

 • Fyzická prezentácia obrazov a zároveň aj online výstava.

Kedy sa bude výstava konať?

 • Termín fyzickej výstavy: 01.10.2024 - 20.10.2024
 • Miesto konania fyzickej výstavy: Primaciálny palác, Bratislava
 • Termín online výstavy: 01.10.2024 - 30.10.2024
 • Miesto online výstavy: www.naivabratislava.sk
 • Facebook & Instagram : NAIVA Bratislava & Pezinok ART 40

Bude výstava spojená s vernisážou?

 • Vernisáž: 01.10.2024 (v závislosti od protipandemických a iných opatrení)
 • Miesto konania: Primaciálny palác, Bratislava

Kto sa môže prihlásiť?

 • Prihlásiť sa môže autor bez výtvarného odborného vzdelania nad 18 rokov z celého sveta.

Koľko diel je možné prihlásiť ?

 • Jeden autor môže prihlásiť maximálne 3 obrazy v naivnom (insitnom) štýle (kresba, maľba, grafika). Rozmery každého diela nemôžu presiahnuť 80 cm x 80 cm. Každé dielo by nemalo presiahnuť váhu 5 kg.

Ako sa môžem prihlásiť?

 • Prihlášku je potrebné zaslať e-mailom na: info@naivabratislava.sk
 • K prihláške je potrebné priložiť aj kvalitné fotografie prihlásených diel v dostatočnom rozlíšení a označené menom autora a názvom diela (jedna fotografia musí obsahovať vždy len jedno dielo, súbor s fotografiou je potrebné označiť v tvare "priezvisko autora_názov diela", je možné použiť formát JPG alebo iný vhodný formát pre fotografie).

Dokedy sa môžem prihlásiť?

 • Termín na zasielanie prihlášok je do 31.07.2024

Kde nájdem prihlášku?

 • Prihlášku zasielame e-mailom na vyžiadanie alebo je možné ju stiahnuť tu: 

Ako sa dozviem, či moje dielo bolo na výstavu akceptované?

 • Organizátor oznámi každému prihlásenému autorovi akceptovanie alebo neakceptovanie účasti na výstave do 05.08.2024.

Aký je poplatok za výstavu ?

 • Účastnícky poplatok bude závisieť od toho, či autor bude požadovať poistenie zásielky (balíka) pri vrátení diel z výstavy.

Účastnícky poplatok je preto rozdelený nasledovne:

 • 75 € - vystavenie diela, uvedenie autora v katalógu k výstave, vrátenie diel bez poistenia;
 • 85 € - vystavenie diela, uvedenie autora v katalógu k výstave, vrátenie diel s poistením v rámci Slovenskej republiky;
 • 105 € - vystavenie diela, uvedenie autora v katalógu k výstave, vrátenie diel s poistením do krajín Európskej únie;
 • 125 € - vystavenie diela, uvedenie autora v katalógu k výstave, vrátenie diel s poistením do krajín mimo Európskej únie.

Uhradiť účastnícky poplatok je povinný iba ten autor, ktorý bol akceptovaný na výstavu a organizátor mu zaslal pokyny na úhradu poplatku. Termín na úhradu poplatku je do 31.08.2024.

Riadna úhrada príspevku je podmienkou účasti autora a jeho diel na výstave. Bez úhrady poplatku nebude možné dielo vystaviť fyzicky ani prezentovať v online forme.

Je potrebné fyzické doručenie diel?

 • Áno. Na fyzickú výstavu je potrebné doručiť akceptované diela podľa pokynov organizátora v termíne od 01.09.2024 do 20.09.2024.

Čo sa stane, ak dielo nebude včas doručené?

 • V prípade omeškania s doručením diel organizátor negarantuje ich vystavenie.

Budú vystavené všetky moje prihlásené diela?

 • Každému autorovi, ktorého prihláška bude akceptovaná organizátorom a splní podmienky účasti na výstave, bude fyzicky vystavené minimálne jedno akceptované a doručené dielo a v rámci online výstavy všetky akceptované diela.

Je výstava predajná?

 • Áno. Výstava je spojená s predajom vystavených diel. Organizátor zabezpečí sprostredkovanie predaja za províziu 30% z ceny diela uvedeného v prihláške. Každý autor, ktorý bude chcieť svoje dielo zaradiť do predaja, bude povinný uzatvoriť so sprostredkovateľom prejada osobitnú zmluvu.

Kedy sa dozviem mená víťazov udeľovaných ocenení?

 • Oznámenie víťazov HLAVNEJ CENY, CENY GALÉRIE a CENY ZA PRÍBEH bude na vernisáži dňa 01.10.2024.
 • Oznámenie víťaza CENY VEREJNOSTI bude online formou dňa 10.12.2024.

Kedy mi organizátor vráti diela?

 • Zaslanie diel na adresu autora uvedenú v prihláške zabezpečí organizátor skončení výstavy, najneskôr  do 30.11.2024.

Bude katalóg k výstave ?

 • Áno. Organizátor pripraví katalóg k výstave a poskytne ho bezplatne každému autorovi, ktorého dielo bude súčasťou výstavy.

Čo sa stane ak sa zrušia alebo obmedzia kultúrne podujatia (protipandemické a iné opatrenia)?

 • Výstava má dve formy, fyzickú a online. Ak nebude možné výstavu fyzicky inštalovať v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave, bude sa konať v online forme.

Čo sa stane so zaplateným poplatkom v prípade zrušenia alebo obmedzenia kultúrnych podujatí?

 • Ak dôjde k zrušeniu alebo obmedzeniu konania kultúrnych podujatí pred začiatkom výstavy (protipandemické a iné opatrenia) a nebude možné výstavu inštalovať v priestoroch Primaciálneho paláca, bude prebiehať len v online forme. V takomto prípade organizátor časť účastníckeho poplatku zníženú o 20 € (manipulačný poplatok organizátora).
 • Ak dôjde k zrušeniu alebo obmedzeniu konania kultúrnych podujatí po začatí výstavy alebo kedykoľvek počas trvania výstavy (protipandemické a iné opatrenia), výstava bude pokračovať v online forme. Vstup verejnosti na výstavu v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave zabezpečí organizátor v súlade s platnými opatreniami. V takomto prípade sa účastnícky poplatok, ani jeho časť nevracia.

FAQs

Form of the exhibition

 • The physical exhibition and as well the online exhibition.

Date and place of the exhibition

 • Date of physical exhibition: 01.10.2024 - 20.10.2024
 • Place of physical exhibition: Primaciálny palác, Bratislava
 • Date of online exhibition: 01.10.2024 - 30.11.2024
 • Place of online exhibition: www.naivabratislava.sk
 • Facebook: NAIVA Bratislava & Pezinok ART 40

Opening ceremony for autors

 • Date: 1th October 2024 (depends of the pandemic or other regulations)
 • Place: Primaciálny palác, Bratislava

Participants

 • The exhibition is dedicated for authors/artists over 18 years without professional artistic education from all around the world.

Number of artworks

 • One artist can submit only one application and can register a maximum of 3 works (paintings) in naive style (drawing, painting, graphics). The maximum artwork sizecannot exceed 80 cm x 80 cm. Each registered work should weigh maximum of 5 kg.

Registration

 • The application form and photos of each artworks have to by send via e-mail: info@naivabratislava.sk
 • Each photo (in high quality) must contain only one work and the following label "surname of the artist_title of the work" (it is possible to use JPG or other similar format).

Deadline for the registration: 31th July 2024

The application form

 • The application form we will sent via e-mail on request or you can find it here: 

Acceptance of artworks

 • Artist will be notified about acceptance of his/her works for the exhibition via e-mail before 5th August 2024.

Participation fee

 • The participation fee will depend on whether the author will require insurance of the shipment (package) by returning the works from the exhibition.

The participation fee is:

 • 75 € - exhibition of the artwork, inclusion of the author in the catalogue of the exhibition, return of artworksthout insurance;
 • 85 € - exhibition of the artwork, inclusion of the author in the catalogue of the exhibition, return of artworks with insurance within the Slovak Republic;
 • 105 € - exhibition of the artwork, inclusion of the author in the catalogue of the exhibition, return of artworks with insurance to the countries of the European Union;
 • 125 € - exhibition of the artwork, inclusion of the author in the catalogue of the exhibition, return of artworks with insurance to the countries outside the European Union.

After accepting the application, the author will pay the participation fee in accordance with the organizer's payment instructions to the organizer's account 31th August 2024.

Payment of the fee will confirm the participation in the exhibition.

Delivery of artworks

 • Works accepted by the organizer shall be delivered by the author together with the printed and signed application form to the organizer's address.
 • Deadline for the delivery is from 1th September 2024 to 20th September 2024.

Delay of delivery of artworks

 • In case of delay in delivery, the organizer does not guarantee that the works will be presented at the exhibition.

The Exhibition

Each author whose application will be accepted by the organizer and who fulfills the conditions for participation in the exhibition shall be exhibit:

 • at physical exhibition - at least one accepted and delivered,
 • at online exhibition - all accepted artworks.

Sale of arworks

 • The exhibition is connect with the sale of exhibited works. The organizer will arrange the sale of works on the commission fee of 30% of the price of the artworks specified in the application form. In order to mediate the sale of works the author and the intermediary of the organizer conclude a separate contract. The conclusion of this special contract will be a condition for the sale of works at the exhibition.

Announcement of award winners

 • The winner of the GRAND PRIX, GALLERY PRIX and PRIX for STORY will be announced at the opening ceremony on 1th October 2024.
 • The winner of the PUBLIC PRIX will be announced on 10th December 2024.

Return of artworks

 • The works will be carefully packed and sent by standard post (Slovenská pošta, a.s) to the address of the artists specified in the application, not later than till 30th November 2024.

Catalog

 • The organizer will prepare the printing catalog about paintings accepted to the exhibition.

Cancellation or reduction of culutral events (antipandemic and other regulations)

 • The exhibition has two forms, physical and online. If it will not be possible to physically install the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, it will be held online.

Refundation of participation fee

 • If, due to the cancellation or restriction of the possibility to organize cultural events in case of the pandemic or other regulations at the time of the exibition, it will not be possible to install the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, the exhibition will be held only online. In this case, the organizer will return part of the fee reduced by handling fee 20 €.
 • In case of the cancellation or restriction of the possibility to organize cultural events due to the pandemic or other regulations after the instalation of the exhibition, as well during the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, the exhibition will be continue in online form. In accordance with applicable regulations the organizer will make the exhibition available to the public in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, if it will be possible. In this case the paid fee, or part of fee, will not be refunded.