NAIVA ART DIALOG

NAIVA ART DIALOG je projekt bilaterálnej výstavy, medzikultúrny dialóg formou prezentácie naivnej tvorby výtvarníkov zo Slovenska a z jednej ďalšej krajiny. 

Podstatou a cieľom tohto projektu je spojenie kultúr a umelcov, výmena nápadov, názorov a postojov medzi kultúrami dvoch krajín, podpora vzájomných kontaktov medzi umelcami a v neposlednom rade aj ochrana spoločného kultúrneho dedičstva, do ktorého v obdivoch prezentovaných krajinách naivné umenie patrí.

NAIVA ART DIALOG vychádza z medzinárodnej výstavy naivného umenia NAIVA BRATISLAVA, ktorej zámerom je oživenie záujmu o naivné umenie, predstavenie slovenských a zahraničných naivných tvorcov a priblíženie naivnej tvorby širokej verejnosti. 

  • NAIVA ART DIALOG 2021 - Slovensko a Poľsko (1 výstava)

Výstava sa konala v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v priestoroch Galéria Poľského inštitútu v Bratislave predstavená tvorba troch slovenských a troch poľských naivných výtvarníkov.

  • NAIVA ART DIALOG 2022 - Slovensko a Česko (2 výstavy)

V spolupráci so Spolkem naivního a amatérského umění sa konala výstava s titulom "Radostné okamžiky" v marci v Galérii TITANIUM v Brne. Dvaja vystavujúci umelci boli z Českej republiky a jedna výtvarníčka zo Slovenska.

V júni sa konala rozšírená výstava s titulom "Radostné okamihy" v priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. Výstava predstavila tvorbu troch slovenských a troch českých naivných výtvarníkov.