Výzva pre výtvarníkov / Call for artists

Motív výstavy / Motive of the exhibition

NAIVA BRATISLAVA 2021

Barbara Józefowicz (Poľsko/Poland)

víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2020/ the GRAND PRIX winner in 2020

Prihlásenie/registráciu je potrebné vykonať najneskôr do 31. mája 2021 zaslaním vyplnenej pripojenej prihlášky na e-mail:

 info@naivabratislava.sk 


Deadline for Registration: 31th May 2021.

Registration is required by sending the completed application form (see attached application form) by e-mail:

info@naivabratislava.sk

Stručné podmienky účasti na výstave:

 • Prihlásenie/registráciu je potrebné vykonať zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mail: info@naivabratislava.sk.
 • Účastnícky poplatok: 75 €
 • Prihlásiť je možné maximálne 3 diela (obrazy) naivného umenia. Rozmery každého diela nemôžu presiahnuť 80 cm x 80 cm.
 • Prihlásenie je možné do 31. mája 2021.
 • Fotografie prihlásených diel je potrebné zaslať v kvalitnom rozlíšení e-mailom na info@naivabratislava.sk Každé dielo musí byť na samostatnej fotografii.
 • Výstava má súťažný charakter. Budú udelené tri ceny: HLAVNÁ CENA, CENA ZA PRÍBEH a CENA VEREJNOSTI.
 • Víťaz HLAVNEJ CENY bude môcť vytvoriť alebo poskytnúť jeden svoj obraz, ktorý bude motívom nasledujúceho ročníka výstavy.
 • Víťazi všetkých troch cien budú mať garantované bezplatné vystavenie jedného svojho diela na ďalšom ročníku výstavy.
 • K výstave bude pripravený tlačený Katalóg, ktorý dostane každý účastník.
 • Výstava bude bez vernisáže.

Upozornenie na situáciu spôsobenú koronavírusom:

Ak na základe zrušenia alebo obmedzenia konania kultúrnych podujatí z dôvodov protipandemických a iných opatrení v čase konania výstavy nebude možné výstavu inštalovať v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave, bude sa výstava konať výlučne online. V takomto prípade organizátor vráti časť uhradeného príspevku vo výške 50 € (25 € je manipulačný poplatok organizátora).

V prípade zrušenia alebo obmedzenia možnosti konania kultúrnych podujatí z dôvodov protipandemických alebo iných opatrení po inštalácii výstavy, ako aj počas konania výstavy v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave, bude výstava naďalej prebiehať formou online. Zároveň, ak to bude možné, organizátor zabezpečí vstup verejnosti na výstavu v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave v súlade s platnými opatreniami. V takomto prípade organizátor nebude uhradený príspevok, ani jeho časť autorom vracať.

Briefly conditions of participation:

 • Registration is required by sending the completed application form by e-mail: info@naivabratislava.sk
 • Participation fee is 75 €.
 • Maximum of 3 naive art works (pictures) can be submitted. The maximum artwork size cannot exceed 80 cm x 80 cm.
 • Deadline for Registration - 31th May 2021.
 • Photos of the submitted works must be sent in good quality by e-mail to info@naivabratislava.sk Each photo must contain only one artwork.
 • The exhibition has a competitive character. Three prizes will be awarded: GRAND PRIX, PRIX for STORY and PUBLIC PRIX.
 • The winner of the "GRAND PRIX" has the right, to create or provide the painting to the next year's exhibition of NAIVA BRATISLAVA.
 • All winners have the right to exhibit free of charge one of their paintings in the next year´s exihibition of NAIVA BRATISLAVA
 • The printing Catalog will be prepared for the exhibition and will be given to each participant.
 • The exhibition will be without the Opening ceremony.

Corona virus situation:

If, due to the cancellation or restriction of the possibility to organize cultural events in case of the pandemic or other regulations at the time of the exibition, it will not be possible to install the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, the exhibition will be held only online. In this case, the organizer will return part of the fee reduced by handling fee 25 €.

In case of the cancellation or restriction of the possibility to organize cultural events due to the pandemic or other regulations after the instalation of the exhibition, as well during the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, the exhibition will be continue in online form. In accordance with applicable regulations the organizer will make the exhibition available to the public in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, if it will be possible. In this case the paid fee, or part of fee, will not be refunded.