NAIVA BRATISLAVA 2021

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A ČASTÉ OTÁZKY:

Aká bude forma výstavy?

Fyzická prezentácia obrazov a zároveň aj online výstava.

Kedy sa bude výstava konať?

Termín fyzickej výstavy: 07.09.2021 - 26.09.2021

Miesto konania fyzickej výstavy: Primaciálny palác, Bratislava

Termín online výstavy: 07.09.2021 - 30.10.2021

Miesto online výstavy: www.naivabratislava.sk

Facebook: NAIVA Bratislava & Pezinok ART 40

Bude výstava spojená s vernisážou za osobnej prítomnosti autorov?

Tento rok vzhľadom na viaceré aspekty bude otvorenie výstavy bez vernisáže.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môže autor bez výtvarného odborného vzdelania nad 18 rokov z celého sveta.

Koľko diel je možné prihlásiť ?

Jeden autor môže prihlásiť maximálne 3 obrazy v naivnom (insitnom) štýle (kresba, maľba, grafika). Rozmery každého diela nemôžu presiahnuť 80 cm x 80 cm. Každé dielo by nemalo presiahnuť váhu 5 kg.

Ako sa môžem prihlásiť?

Prihlášku je potrebné zaslať na: info@naivabratislava.sk

K prihláške je potrebné priložiť aj kvalitné fotografie prihlásených diel v dostatočnom rozlíšení a označené menom autora a názvom diela (jedna fotografia musí obsahovať vždy len jedno dielo, súbor s fotografiou je potrebné označiť v tvare "priezvisko autora_názov diela", je možné použiť formát JPG alebo iný vhodný formát pre fotografie).

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Termín na zasielanie prihlášok je do 31.05.2021

Kde nájdem prihlášku?

Prihlášku zasielame e-mailom na vyžiadanie alebo je možné ju nájsť tu:

https://www.naivabratislava.sk/prihlasenie-registration-2021/

Ako sa dozviem, či moje dielo bolo na výstavu akceptované?

Organizátor oznámi každému prihlásenému autorovi akceptovanie alebo neakceptovanie účasti na výstave do 15.06.2021.

Aký je poplatok za výstavu ?

Účastnícky poplatok: 75 €

Uhradiť účastnícky poplatok je povinný iba ten autor, ktorý bol akceptovaný na výstavu a organizátor mu zaslal pokyny na úhradu poplatku. Termín na úhradu poplatku je do 15.07.2021.

Riadna úhrada príspevku je podmienkou účasti autora a jeho diel na výstave. Bez úhrady poplatku nebude možné dielo vystaviť ani prezentovať v online forme.

Je potrebné fyzické doručenie diel?

Áno. Na fyzickú výstavu je potrebné doručiť akceptované diela podľa pokynov organizátora najneskôr do 15.08.2021.

Čo sa stane, ak dielo nebude včas doručené?

V prípade omeškania s doručením diel organizátor negarantuje ich vystavenie.

Budú vystavené všetky moje prihlásené diela?

Každému autorovi, ktorého prihláška bude akceptovaná organizátorom a splní podmienky účasti na výstave, bude fyzicky vystavené minimálne jedno akceptované a doručené dielo a v rámci online výstavy všetky akceptované diela.

Je výstava predajná?

Nie. Výstava je len prezentačná.

Kedy sa dozviem mená víťazov udeľovaných ocenení?

Oznámenie víťazov HLAVNEJ CENY a CENY ZA PRÍBEH bude online formou dňa 07.09.2021

Oznámenie víťaza CENY VEREJNOSTI bude online formou dňa 31.10.2021

Ako bude prebiehať hlasovanie o CENU VEREJNOSTI ?

Hlasovanie prebehne online na webovej stránke organizátora a na stránkach, ktoré má organizátor zriadené na sociálnej sieti Facebook (Pezinok ART 40 a NAIVA Bratislava).

Kedy organizátor vráti diela autorom?

Vrátenie diel po skončení výstavy zabezpečí organizátor do 31.10.2021.

Bude katalóg k výstave ?

Áno. Organizátor pripraví katalóg k výstave a zašle ho bezplatne každému autorovi, ktorého dielo bude súčasťou výstavy.

Čo sa stane ak sa zrušia alebo obmedzia kultúrne podujatia (protipandemické a iné opatrenia)?

Výstava má dve formy, fyzickú a online. Ak nebude možné výstavu fyzicky inštalovať v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave, bude sa konať v online forme.

Čo sa stane so zaplateným poplatkom v prípade zrušenia alebo obmedzenia kultúrnych podujatí?

Ak dôjde k zrušeniu alebo obmedzeniu konania kultúrnych podujatí pred začiatkom výstavy (protipandemické a iné opatrenia) a nebude možné výstavu inštalovať v priestoroch Primaciálneho paláca, bude prebiehať len v online forme. V takomto prípade organizátor časť účastníckeho poplatku vo výške 55 € vráti (20 € tvorí manipulačný poplatok organizátora).

Ak dôjde k zrušeniu alebo obmedzeniu konania kultúrnych podujatí po začatí výstavy alebo kedykoľvek počas trvania výstavy (protipandemické a iné opatrenia), výstava bude pokračovať v online forme. Vstup verejnosti na výstavu v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave zabezpečí organizátor v súlade s platnými opatreniami. V takomto prípade sa účastnícky poplatok, ani jeho časť nevracia. 

FAQs:

Form of the exhibition

The physical exhibition and as well the online exhibition.

Date and place of the exhibition

Date of physical exhibition: 07.09.2021 - 26.09.2021

Place of physical exhibition: Primaciálny palác, Bratislava

Date of online exhibition: 07.09.2021 - 30.10.2021

Place of online exhibition: www.naivabratislava.sk

Facebook: NAIVA Bratislava & Pezinok ART 40

Opening ceremony for autors

This year, due to several aspects, the exhibition will be without Opening ceremony.

Participants

The exhibition is dedicated for authors over 18 years without professional artistic education from all around the world.

Number of artworks

One artist can submit only one application and can register a maximum of 3 works (paintings) in naive style (drawing, painting, graphics). The maximum artwork sizecannot exceed 80 cm x 80 cm. Each registered work should weigh maximum of 5 kg.

Registration

The application form and photos of each artworks have to by send via e-mail: info@naivabratislava.sk

Each photo (in high quality) must contain only one work and the following label "surname of the artist_title of the work" (it is possible to use JPG or other similar format).

Deadline for the registration

31.05.2021

The application form

The application form we will sent via e-mailom on request or you can find it here:

https://www.naivabratislava.sk/prihlasenie-registration-2021/

Acceptance of artworks

Artist will be notified about acceptance of his/her works for the exhibition via e-mail before 15th June 2021.

Participation fee: 75 €

After accepting the application, the author will pay the participation fee in accordance with the organizer's payment instructions to the organizer's account 15th July 2021.

Payment of the fee will confirm the participation in the exhibition.

Delivery of artworks

Works accepted by the organizer shall be delivered by the author together with the printed and signed application form to the organizer's address.

Deadline for the delivery 

15th August 2021

Delay of delivery of artworks

In case of delay in delivery, the organizer does not guarantee that the works will be presented at the exhibition.

The Exhibition

Each author whose application will be accepted by the organizer and who fulfills the conditions for participation in the exhibition shall be exhibit:

  • at physical exhibition - at least one accepted and delivered,
  • at online exhibition - all accepted artworks.

Sale of arworks

The organizer does not sale arworks.

Announcement of award winners

The winner of the GRAND PRIX ans PRIX for STORY will be announced online on 7th September 2021.

The winner of the PUBLIC PRIX will be announced on 31th October 2021.

Voting for the PUBLIC PRIX

The online visitor can give the voice to the picture he/she like from the works that will be exhibited. The voting will take place online on the organizer´s website and on the organizer´s website on Facebook (Pezinok ART 40 and NAIVA Bratislava).

Return of artworks

The works will be carefully packed and sent by standard post (Slovenská pošta, a.s.) without insurance to the address of the artists specified in the application, not later than within 30 days after the end of the exhibition.

Catalog

The organizer will prepare the printing catalog about paintings accepted to the exhibition.

Cancellation or reduction of culutral events (antipandemic and other regulations)

The exhibition has two forms, physical and online. If it will not be possible to physically install the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, it will be held online.

Refundation of participation fee

If, due to the cancellation or restriction of the possibility to organize cultural events in case of the pandemic or other regulations at the time of the exibition, it will not be possible to install the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, the exhibition will be held only online. In this case, the organizer will return part of the fee reduced by handling fee 25 €.

In case of the cancellation or restriction of the possibility to organize cultural events due to the pandemic or other regulations after the instalation of the exhibition, as well during the exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, the exhibition will be continue in online form. In accordance with applicable regulations the organizer will make the exhibition available to the public in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, if it will be possible. In this case the paid fee, or part of fee, will not be refunded.